Kamu gücünü temsil eden İdare ile kişiler arasındaki ilişkiler, devlet kurumlarının yaptığı idari işlemlere veya kesilen idari cezalara  karşı açılacak  davalar idare hukukunun, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve vergi cezalarının iptali ise vergi hukukunun konusunu oluşturur.

Ateşkan Hukuk Bürosu, idarenin yaptığı işlemlere karşı veya kestiği cezalara itiraz etmek için gerekli idari başvuruları yapmak, idarenin hizmet kusurundan kaynaklı olarak tazminat talep etmek, başvurunun reddi halinde idare veya vergi mahkemelerinde dava açmak, davalara ilişkin kararların kesinleşmesine kadar geçen istinaf ve temyiz süreçlerini takip etmek hizmetleri vermektedir. İdarenin herhangi bir eyleminden zarar gören kişiler idareden tazminat talep edebilir.

İdarenin statü değişikliği (imar planı değişikliği, atama, veya mali yaptırım (idari para cezası, imar para cezası, vergi cezası vs.) şeklindeki tasarrufları karşısında tasarruftan etkilenen kişilerin veya idarenin eyleminden zarar görenlerin  süresi içinde mahkemeye başvuru hakkı bulunmaktadır.

Ancak İdare ve Vergi Hukukunda süreler ve başvuru şekli çok önemlidir. İdare ve vergi mahkemelerinde açılan davaların çoğu, süresi içinde yapılmadığı için veya İYUK 3 ve 5. maddedeki usule uygun olmadığı için reddedilmektedir. Bu nedenle idare ve vergi mahkemelerinde açılacak davalar özel bir uzmanlık ister.

Ateşkan Hukuk Bürosu‘nun idari uyuşmazlıklar hakkında verdiği hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • İmtiyaz, idari hizmet, Yap-İşlet-Devret, kira, intifa, ecrimisil de dahil olmak üzere idare ve kişiler arasında yapılan sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılan davaların takibi.
  • Üniversitede çalışan personelin atanma, soruşturma ve özlük işleri ile ilgili davaların takibi, öğrencilerin Üniversite aleyhine açtıkları davaların takibi.
  • Memurların atanması, nakil, özlük hakları, disiplin soruşturmaları hakkında davaların takibi.
  • İdarenin hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluğundan doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi.
  • Kamu hastanelerinde yanlış tıbbi müdahale (malpraktis) nedeniyle açılan tazminat davalarının takibi.
  • İmar planları, plan değişiklikleri, ruhsat, yapı kullanma izni, yüksek yapılar, yıkım, imar para cezaları, imar kirliliği, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP), kentsel dönüşüm, afet dönüşüm, özel planlama, Özel Proje Alanları (ÖPA) hakkında hukuki danışmanlık ve dava takibi.
  • Vergi cezalarının sulh yoluyla kaldırılması veya dava yoluyla iptali.
  • Trafik cezaları, imar para cezaları ve diğer idari para cezalarının dava yoluyla iptali.
  • Enerji hukuku alanındaki sözleşmelerin hazırlanması, uyuşmazlıkların giderilmesi için açılacak davaların takibi.