İLAMLI İCRA TAKİBİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının (ilam), mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragatin, hakem kararının, noter senedinin veya temyiz ve icra kefaletnamelerinin bulunduğu hallerde başvurulan takip yoludur.

İlam: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgedir.

Alacaklı elinde bulunan bu belgeler  ile birlikte bir takip talebiyle icra müdürlüğü nezrinde takip başlatabilir.

İlamlı icra takibini başlatabilmek için kararın kesinleşmesi gerekmez. Bu kuralın istisnaları;

  • Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,
  • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,
  • Gemiler ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,
  • Menfi tespit davaları ve tazminat davaları,
  • Sayıştay ilamları,
  • Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi hakkındaki kararlar (Temyiz edildiği takdirde icra takibi durmaktadır.)

 

Borçlu söz konusu ilamlı icra takibine, borca itiraz edemez. İlamlı icra takibinde yetki sorunu bulunmamaktadır. Alacaklı istediği icra dairesinde ilamlı icra takibi açabilmektedir. Borçlu ise herhangi bir yetki itirazında bulunamaz.

 

Borçlu ilamlı takibe konu borca itiraz edemeyeceği gibi dava hakkı saklıdır. Peki dava açabileceği hususlar nelerdir?

Zamanaşımı, İfa Ve Temyiz.

İlamlı icra takiplerinde zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıl süreyle hiçbir işlem yapılmayan icra dosyaları kendiliğinden düşer.

Diğer Önemli Hususlar;

  • İlamlı icra takiplerinde peşin harç bulunmamaktadır. Başvuru harcı, vekalet suret harcı ve tebligat masrafı vardır.
  • Borçluya ödeme emri değil icra emri gönderilmektedir. İtirazın iptali davası ilamında yer alan vekalet ücreti, yargılama gideri ve icra inkar tazminatı gibi kalemlerin itiraza uğrayan dosyadan icraya konulması gerekmez. Ancak asıl alacak kalemi itirazla duran dosyaya ibraz edilmelidir.
  • Kararın aslı ya da “aslı gibidir” hali dosyaya konulmalıdır.
  • İlamda borçlular müştereken sorumlu değilse her bir borçlunun borcun ne kadarından sorumlu oldukları ayrıca belirtilmelidir.

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

Leave a Comment